Obchodní podmínky

Toto jsou Obchodní podmínky internetového obchodu www.stresniokna.veluxshop.cz, kterými se řídí přijímání objednávek společností VELUX Česká republika, s.r.o., (dále jen "společnost VELUX"). Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost VELUX Česká republika, s.r.o., IČO 00532592, se sídlem Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 21967.

Tyto Obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o kupní ceně, podmínkách dodávání zboží, odpovědnosti, odstoupení od smlouvy a vracení kupní ceny zboží.

V případě jakýchkoli nejasností nás laskavě kontaktujte na adrese: VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, telefon: +420 531 015 699, e-mail: info.cz@velux.com.

Pokud si přejete odeslat objednávku, přečtěte si tyto Obchodní podmínky a klikněte na ikonu "Souhlasím". Mějte prosím na paměti, že podmínky mohou být měněny a doplňovány.

Akceptováním těchto Obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží se společností VELUX.

Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.

Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a je-li smluvní stranou spotřebitel i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vaši objednávku přijmeme bez ohledu na Vaše bydliště. Objednané zboží Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu na území České republiky.

Objednávka

Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:

▪ s Obchodními podmínkami tohoto online obchodu,

▪ s cenou, za kterou je zboží nabízeno,

▪ s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje: jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Jak se dozvím, že byla moje objednávka přijata?

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu.Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky. Objednané zboží Vám bude zasláno v termínu uvedeném v potvrzení objednávky. V případě objednávky několika druhů zboží s rozdílným termínem dodání bude zboží dodáno současně, a to v termínu odpovídajícímu nejpozdějšímu termínu doručení zboží.

Pokud byste neobdržel(a) potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.

Jaká je cena zboží?

Cenou objednaného zboží je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případné poplatky a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.

K ceně zboží bude ještě připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, a to ve výši 499,- Kč včetně DPH za 1 objednávku.

Jak budu platit?

Platba ceny zboží se provádí online platební kartou (VISA, Mastercard, Maestro).

K platbě lze použít službu PayPal.

Po obdržení platby vám společnost VELUX zašle fakturu emailem ve formátu PDF.

Klarna

Můžete si zvolit platbu pomocí služby Klarna. Konkrétní platební podmínky vám sdělí společnost Klarna.
Další informace nebo dotazy týkající se vaší platby směřujte na webové stránky společnosti Klarna nebo se obraťte na zákaznický servis společnosti Klarna.

Jak postupovat při doručení zboží?

Zákazník je povinen si zásilku při převzetí prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození či ztráty reklamovat přímo u dopravce hned při dodání nebo do 2 pracovních dní po jejím dodání. Při příjímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované zásilky (kopie tohoto záznamu na vyžádání dostane reklamující). Reklamace takto poškozeného zboží podléhá standardnímu reklamačnímu řádu dopravce.

Záruka

Společnost VELUX poskytuje záruku na zboží, kompletní záruční podmínky jsou uvedené na: Kompletní záruční podmínky (PDF)

Odpovědnost

Odpovědnost společnosti VELUX za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě dodaného zboží.

Výhrada

Společnost VELUX použila veškeré dostupné technické prostředky aby byly barvy zboží zobrazeny co nejrealističtěji. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou barvou zboží nenese společnost VELUX odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a vrácení kupní ceny

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží je spotřebitel dle § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo vrácením doručeného zboží. Lhůta k odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je v této lhůtě oznámení o odstoupení odesláno společnosti VELUX.

V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Povinností kupujícího je zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů. Náklady na zaslání zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které obdržel od kupujícího, a to stejným způsobem, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí výslovně jinak. Prodávající platbu poukáže až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání odeslání zboží kupujícím.

Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené. Prodávající je oprávněn si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku opotřebení či poškození zboží. Dodané zboží vracíte společnosti VELUX na vlastní náklady.

Další informace pro vrácení zboží naleznete na: www.stresniokna.veluxshop.cz/sluzby-zakaznikum/pravidla-pro-vraceni-zbozi.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář.

Řešení spotřebitelských sporů

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o. IČ:00532592 se sídlem Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno informuje spotřebitele, že je možné vzniklé spory z uzavřených smluv řešit se společností VELUX Česká republika, s.r.o. prostřednictvím mimosoudního řešení sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.

1. Prodávající informuje kupujícího o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

2. Spotřebitelským sporem je spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

4. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu,               u prodávajícího poprvé.

Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz/informace-o-adr.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě osobních údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR, zásady zpracování osobních údajů naleznete na: www.stresniokna.veluxshop.cz/sluzby-zakaznikum/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát

Společnost:             VELUX Česká republika, s.r.o.

Se sídlem:              Sokolova 654/1d, 619 00 Brno

IČ/DIČ:                   00532592/ CZ00532592

E-mailová adresa: info.cz@velux.com

Telefonní číslo:     +420 531 015 699

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

...............................................................................................................................

Datum objednání ..............................

Datum převzetí ..............................

Číslo objednávky: ..............................

Číslo faktury - daňového dokladu: ..............................

Platba provedená kupujícím byla uhrazena bezhotovostně dne .............................. a požaduji výměnu zboží za tento výrobek: ......................................................... (nehodící se škrtněte)

požaduji vrácení kupní ceny na účet č. ......................................................... (nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................

Adresa spotřebitele: .........................................................

Email spotřebitele: .........................................................

Telefon spotřebitele: .........................................................

V........................................ dne......................................

Podpis spotřebitele ..............................

Vytečkovanou část formuláře vyplní spotřebitel