Zásady ochrany osobních údajů

VELUX Group respektuje a chrání vaše soukromí. V následujícím textu si můžete přečíst, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů VELUX popisuje, jak zpracováváme údaje poskytované nebo shromážděné našimi digitálními platformami, které umožňují návštěvníkům využívat naši webovou stránku a služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti VELUX jsou v souladu s nařízením o ochraně údajů EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. 

VELUX Česká republika, s.r.o. se sídlem Brno, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČ: 00532592 je zodpovědná za shromažďování, uchovávání a zpracování vašich dat.  VELUX A/S je registrovaná v Dánsku pod číslem 300003519 se sídlem v Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm, Dánsko.

1. Právní základ pro zpracování dat

Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo s potenciální smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli, zákonným základem pro zpracování je plnění naší smlouvy nebo podniknutí kroků k řešení vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Pokud je zákonným základem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, jak je uvedeno níže, ale nemá to vliv na legitimitu zpracování údajů společností VELUX Česká republika, s.r.o. až do odvolání vašeho souhlasu. Pokud sdílíme osobní údaje s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány, sdílíme vaše osobní údaje, neboť máme zákonnou povinnost.

Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti VELUX Česká republika, s.r.o., s výjimkou situací, kdy nad těmito zájmy převažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

 

2. Důvod a účel zpracování osobních údajů

Zde jsou hlavní kategorie údajů získávaných společností VELUX Česká republika, s.r.o. a hlavní účely jejich shromažďování:

2.1 Údaje jsou součástí obecných obchodních činností společnosti VELUX

Shromažďujeme osobní údaje o jednotlivcích, zákaznících, zaměstnancích, dodavatelích (včetně poskytovatelů služeb třetích stran) a ostatních zainteresovaných subjektech. Údaje mohou obsahovat jméno osoby, kontaktní údaje a další informace nezbytné pro účely zaměstnání nebo podnikání s vámi nebo vaší organizací.

2.2 Pomoc při dotazech

Můžete se rozhodnout poskytnout nám osobní údaje včetně vašeho jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, pokud nás kontaktujete telefonicky, e-mailem, poštou nebo pomocí našich digitálních platforem. Tyto osobní údaje nám umožní reagovat na žádosti o výrobcích společnosti VELUX, přijmout patřičná opatření a poskytnout cenovou nabídku pro výrobky VELUX nebo zajistit opravu příslušného výrobku nebo představit záruky společnosti VELUX.Informace mohou být zpřístupněny společností VELUX A/S nebo jinými prodejními společnostmi VELUX příslušným nezávislým dodavatelům nebo prodejcům, abychom pomohli zákazníkům zodpovědět na jejich dotazy a zajistit příslušnou službu nebo poskytnout cenovou nabídku.

2.3 Zákazníci a potenciální zákazníci

Můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně jména, kontaktních údajů, platebních údajů a údajů o kreditní kartě, informací o úvěru a dalších informací, které jsou pro nás nezbytné pro podnikání s osobou nebo organizací. Informace můžeme zveřejnit prodejcům nebo nezávislým dodavatelům ke zpracování zákaznické objednávky, včetně zajištění dodávek produktů VELUX zákazníkovi, nebo zodpovězení dotazů zákazníka.

2.4 Obchodní příležitosti

Osobní údaje, které nám poskytnete, a osobní údaje shromážděné na našich digitálních platformách budou využívány ke zlepšení našeho vnímání spotřebitele a budování relevantní komunikace a nabídek ve všech dotykových bodech, které můžete mít s námi a společností VELUX Česká republika, s.r.o. Osobní údaje budou také použity pro vývoj produktů.

2.5 Marketingová komunikace

S vaším svolením, pokud je takové svolení požadováno, můžeme použít vaše osobní údaje, abychom vás informovali o obchodních činnostech, produktech a službách.
Pro účely komunikace používáme různé komunikační kanály, ke kterým jste nám dali souhlas.

Úkony, které provádíme, jsou přizpůsobeny vašemu profilu a preferencím, které mapujeme, a zahrnují zasílání přizpůsobených marketingových nabídek produktových řad (jako jsou okna a okenní doplňky) a služeb prostřednictvím e-mailu a personalizovaných reklam na webových stránkách společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. a jiných webových stránkách a sociálních médiích. Tyto osobní údaje předáváme chráněné pomocí hesla nebo srovnatelných bezpečnostních opatření svým reklamním partnerům pro výše uvedené účely.

Osobní údaje shromážděné na našich digitálních platformách využíváme také k lepšímu porozumění spotřebitelům, abychom s nimi mohli s nimi vést relevantní komunikaci a nabízet naše produkty všemi kanály, jejichž prostřednictvím přichází do styku se společností VELUX Česká republika, s.r.o. Osobní údaje využíváme také při vývoji produktů a služeb; v takovém případě shromažďujeme osobní údaje návštěvníků nebo zákazníků v rámci průzkumů.

Pro výše uvedené účely vytváříme marketing na základě vašich kontaktních údajů, historie prohlížení, informací o prodeji a předplacených službách, jako jsou jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, historie nákupů, jedinečné identifikátory, například cookieID nebo deviceID a sledovaná historie prohlížení na základě těchto identifikátorů. Upozorňujeme, že tento seznam není úplný, protože můžeme použít jakékoli osobní údaje získané v souvislosti s vaší interakcí se společností VELUX Česká republika, s.r.o. a jejími webovými stránkami, mobilními aplikacemi, výrobky a službami.

Abychom lépe rozuměli různým trhům a jejich potřebám a mohli poskytovat nejlepší služby a podporu, provádíme průzkumy trhů, jejichž prostřednictvím získáváme informace od různých cílových skupin (např. spotřebitelů, montážních firem, prodejců, architektů, developerů). Výzkumy probíhají interně (jednoduché dotazníky, informace) a v případě složitějších projektů jsou zadávány profesionálním výzkumným agenturám. Využíváme celé škály online i offline metod. Osobní údaje potřebujeme k zasílání informací a pozvánek respondentům a k jejich nezbytné obchodní segmentaci.  

Pokud nechcete, aby skupina VELUX využívala vaše osobní údaje tímto způsobem nebo nechcete, aby vám byly zasílány další informace, můžete se kdykoli odhlásit od marketingové komunikace. Odkaz na odhlášení můžete najít v dolní části našich komunikačních kanálů nebo nás můžete kontaktovat e-mailem nebo poštou. Pokud se rozhodnete odhlásit od marketingové komunikace, smažeme vaše osobní údaje v průběhu dvou měsíců, pokud nezpracujeme vaše osobní údaje pro jiné účely uvedené v části 2.1 – 2.10.


2.6 Průzkumy návštěvníků a zákazníků

Můžeme shromažďovat osobní údaje z digitálních platforem návštěvníků nebo zákazníků v rámci průzkumů o našich službách a produktech. Vaše osobní údaje poskytneme společnosti VELUX A/S, aby VELUX A/S mohla zpracovat příslušné průzkumy. Tyto informace nebudou bez vašeho svolení využívány pro marketingovou komunikaci.

2.7. Návštěvníci

Pokud si přejete navštívit náš showroom a rezervovat si schůzku nebo se zúčastnit dnů otevřených dveří či výstav, které čas od času pořádáme, shromáždíme potřebné osobní údaje, které budou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo a adresu. Na základě těchto osobních údajů vás můžeme přijmout a poskytnout vám pomoc, jak je popsáno v části 2.2.

2.8. Školení pro partnery

Pro různé skupiny obchodních partnerů a jejich zaměstnanců (např. montážníky, prodejce, architekty) pořádáme školení. Chceme je tak především připravit na instalaci, prodej a poradenství v oblasti produktů VELUX, posoudit jejich odbornost a ohodnotit nabyté znalosti.
Školení může být prezenční nebo online. Bez požadovaných osobních údajů nelze provést školení ani prověřit historii školení účastníků.

2.9. Akce pro naše partnery, sportovní akce

Pro naše partnery čas od času pořádáme různé akce (např. sportovní akce, konference, výstavy). V souvislosti s těmito akcemi a správou požadovaných rezervací zpracováváme osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a v případě potřeby je můžeme předat třetím stranám podílejícím se na organizaci (např. eventové agentuře, pojišťovně, správci místa konání sportovní akce).

Během akcí mohou být pořizovány fotografie a videa, která můžeme zveřejnit na komunitních stránkách, v časopisech a na našich webových stránkách. Záznamy a fotografie, na nichž je rozpoznatelně a jedinečně vyobrazen subjekt údajů, budou zpracovány v souladu s právními požadavky na použití něčí podobizny.

2.10 Kampaně

Pro nejrůznější skupiny našich zákazníků pořádáme rozličné kampaně (např. věrnostní programy, cashback kampaně). Bez potřebných osobních údajů nelze takové kampaně realizovat. Před zapojením do těchto aktivit je vyžadován souhlas se smluvními podmínkami.

2.11 Potenciální zaměstnanci a dodavatelé

Pokud osoba požádá o zaměstnání nebo uzavře s námi smlouvu, můžeme shromáždit určité informace, jako je jméno, kontaktní údaje, informace o pracovní historii, diplomy o vzdělání, příslušné záznamy o kontrole a informace o odborných zájmech. Tyto informace můžeme získat přímo od vás, od konzultanta náboru, od předchozích zaměstnavatelů nebo z dalších veřejně dostupných odkazů a zdrojů. Tyto informace slouží k informování nebo pomoci při rozhodování o potenciální nabídce zaměstnání dané osobě nebo zaměstnání osoby na základě smlouvy.

Zásady ochrany osobních údajů pro nábor potenciálních zaměstnaců je k dispozici v kompletním znění.

2.12 Dodržování zákona

Máme právo shromažďovat osobní údaje podle požadavků nebo na základě zákonů. Osobní i neosobní údaje, které shromáždíme, jsou považovány za důvěrné a nikdy nebudou prodány ani pronajaty třetím stranám s výjimkou případů uvedených v části 2 a 4.

3. Jak skupina shromažďuje vaše osobní údaje

Informace, které nám poskytnete, shromažďujeme v okamžiku, kdy od nás požadujete produkty, služby nebo informace, zaregistrujete se u nás, účastníte se veřejných fór nebo jiných aktivit na našich digitálních platformách, reagujete na průzkumy zákazníků nebo s námi jinak komunikujete. Informace shromažďujeme prostřednictvím různých technologií.

3.1. Používání souborů cookie

Informace shromažďujeme pomocí různých technologií, například pomocí souborů cookie. To se týká našich webů a aplikací, případně našich aplikací na webech nebo platformách třetích stran. Soubory cookie jsou malé soubory, které uchovávají informace v počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení příslušné osoby. Entita, která soubor cookie vloží do zařízení, jej může rozpoznat na webových stránkách, v zařízeních nebo relacích procházení. Soubory cookie slouží k mnoha užitečným účelům. Například nám a třetím stranám umožňují sledovat, které stránky a funkce používají návštěvníci nebo kolik času tráví na stránkách, takže máme přehled o nejpoužívanějších sekcích našeho webu.Více informací o souborech cookie najdete v našich Zásadách používání souborů cookie.

3.2. Google Analytics

Náš web používá nástroj Google Analytics, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (Google). Služba Google Analytics analyzuje používání webu na základě souborů cookie. Údaje generované souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uchovávány. Pokud je však na webu aktivována anonymizace IP, vaši IP adresu společnost Google nejprve zkrátí ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných stran dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech odeslána úplná IP adresa a tam zkrácena. Na základě těchto informací společnost Google vyhodnotí vaše používání webu příslušného provozovatele, zkompiluje zprávy o webové aktivitě a provozovateli webu poskytne další služby související s používáním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uchovávání souborů cookie můžete zakázat v nastavení prohlížeče; ovšem v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Mimo to můžete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných soubory cookie, které souvisejí s vaším používáním webu (včetně IP adresy), stejně jako zpracování údajů společností Google při stažení a instalaci modulu plug-in prohlížeče dostupného pod odkazem  http://tools.google.com/dlpage. 

3.3. HubSpot 

Pro internetovou marketingovou činnost typu rozesílání zpravodajů používáme HubSpot, což je software vytvořený společností HubSpot Inc., USA. Tento software se používá v rámci inbound marketingu. Pomáhá nám při statistických analýzách a vyhodnocování chování přihlášených uživatelů, abychom mohli lépe koordinovat marketingovou strategii a optimalizovat poskytovaný obsah. K tomu používáme soubory cookie. Uchovávání souborů cookie můžete kdykoli zakázat odpovídajícím nastavením prohlížeče, nebo můžete uchovávané soubory cookie odstranit nebo odmítnout používání souborů cookie. Pokud však soubory cookie zablokujete, potenciálně vám mohou být odepřeny některé služby na našich webech. Další informace naleznete na stránkách společnosti HubSpot Inc. Podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů na adrese http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Pokud si nepřejete, aby byly informace o vaší návštěvě použity pro popsané účely, můžete též kontaktovat nás. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace, které shromažďujeme.

3.4. Jiné

Webové formuláře na našich webových stránkách, e-mailové schránky, ze kterých nás lze kontaktovat v případě stížností, nabídek, poradenství apod.

3.5. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky (např. Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Upozorňujeme, že jiné webové stránky a jejich obsah neschvalujeme. Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každé navštívené webové stránce.

4. Sdílení dat s jinými společnostmi

Naše společnost je součástí VELUX Group, která působí celosvětově.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně v rámci VELUX Group, ale pouze pokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který vaše osobní údaje zpracováváme. Všechny subjekty ve společnosti VELUX Group uzavřely dohodu o zpracování údajů mezi společnostmi, která zajišťuje, že při zpracování osobních údajů se všichni řídí stejnými postupy, čímž se zajišťuje stejná úroveň bezpečnosti v celé skupině.

Vaše údaje můžeme sdílet i s vybranými třetími stranami, které patří do níže uvedených kategorií příjemců:

 • Obchodní partneři, dodavatelé a subdodavatelé, se kterými spolupracujeme, například dodavatelské a zákaznické služby a podpora webových stránek a hosting.
 • Poskytovatelé technologií, například analytické technologie, technologie sledování, technologie cílení a opětovného cílení a poskytovatelé vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem.
 • Inzerenti a reklamní sítě, které potřebují údaje k výběru a zobrazování relevantních reklam vám a jiným osobám, pokud jste k tomu dali souhlas.
 • Stránky sociálních sítí, pokud se to vyžaduje při zpracování a pokud jste udělili svůj souhlas.
 • S jinými třetími stranami k zajištění bezpečnosti a ochrany našich zákazníků, k ochraně našich práv a majetku, k dodržování právních postupů nebo v jiných případech, pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění vyžaduje zákon. 
 • Společnosti nebo třetí strany v rámci skupiny VELUX, které provozují digitální platformy a nástroje jménem naší společnosti za účelem poskytování služeb souvisejících s naší činností (např. věrnostní programy, kampaně cashback, loterie, školení) nebo umožňujících vzájemný kontakt.
 • Třetí strany, které jménem naší společnosti pořizují fotografie a videa například s výherci loterií, dárci, účastníky školení a na akcích.

Tyto společnosti mohou vaše osobní údaje používat pouze pro účely stanovené naší společností nebo vyžadované zákonem.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Evropské unii.

Když spolupracujeme s externími poskytovateli služeb, uzavíráme smlouvu se zpracovatelem údajů týkající se zpracování vašich osobních údajů poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé služeb nesmí používat vaše osobní údaje k jiným účelům než těm, které požadujeme my nebo které vyžaduje zákon.

Příjemci mimo EU:  Při použití nebo zveřejnění osobních údajů přenesených z Evropské unie používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a využíváme další postupy podle práva Evropské unie zajišťující základní rovnocenné záruky, nebo získáme váš váš souhlas. 

5. Vaše kontrola a možnosti volby
Dáváme vám možnost kontroly a výběru osobních údajů pro shromažďování, používání a sdílení. V souladu s místními zákony máte následující možnosti:

 • Můžete měnit své rozhodnutí ohledně předplatného, odběru zpravodajského bulletinu a upozornění.
 • Můžete se rozhodnout, zda chcete získávat marketingové informace o výrobcích a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
 • Můžete si vybrat, zda máme právo sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi k marketingové komunikaci o našich produktech a službách.
 • Můžete si vybrat, zda chcete být osloveni cílenou reklamou z mnoha reklamních sítí, zda chcete být součástí výměny dat, marketingové analýzy a služeb dalších poskytovatelů.
 • Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit nepřesné nebo neúplné údaje a za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás máme z našich záznamů (osobní práva). Můžete nám rovněž zakázat používat vaše osobní údaje.
 • Můžete kontrolovat své osobní údaje a požádat o přístup k vašim osobním údajům prostřednictvím zákaznického servisu nebo pomocí pokynů uvedených ve sděleních, které vám byly zaslány. Mějte na paměti, že pokud nám nepovolujete shromažďovat osobní údaje, je pravděpodobné, že nebudeme schopni vám nabídnout veškeré produkty a služby a některé z nich nebudou moci vzít v úvahu vaše zájmy a preference. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních osobních údajů, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím zákaznického servisu: info.cz@velux.com, tel. +420 531 015 699.

V návaznosti na váš požadavek o vykonání kteréhokoli z těchto práv budeme reagovat na vaši žádost do jednoho měsíce, ale vyhrazujeme si právo rozšířit toto období o dva měsíce. Pokud rozšíříme období naší reakce, budeme vás informovat do jednoho měsíce od vaší žádosti.

6. Bezpečnost, integrita a uchovávání dat

Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich informací jsou pro nás nesmírně důležité. Naše skupina zavedla technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou určena k ochraně informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním, používáním a úpravami. Příležitostně přezkoumáváme své bezpečnostní postupy, abychom posoudili vhodnost technologie a metod.
Mějte na paměti, že navzdory našim nejlepším snahám nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá nebo neprostupná. Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění cílů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud není vyžadována nebo povolena zákonem delší doba uchovávání. Pravidelně budeme upravovat oznámení tak, aby bylo vždy aktuální.

7. Změny v oznámení o ochraně osobních údajů VELUX

Příležitostně můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů VELUX změnit tak, aby vyhovalo nejnovějším technologiím, odvětvím, regulačním požadavkům nebo jiným účelům. Ve všech takových případech uvedeme nejnovější verzi na našich digitálních platformách. Budeme vás pravidelně informovat o oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas.

8. Komentáře a dotazy

Máte-li komentář nebo dotaz ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů VELUX, kontaktujte nás prosím na info.cz@velux.com či telefonicky na +420 531 015 699. 

Můžete podat stížnost na způsob, jakým jsme zpracovali vaše osobní údaje. Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. V případě stížnosti uveďte jméno a kontaktní údaje stěžovatele a odešlete na info.cz@velux.com. Prošetříme vaši stížnost a odpovíme na vaši stížnost v rámci jednoho měsíce. Pokud se domníváte, že jsme nedokázali uspokojivě vyřešit vaši stížnost, můžete si dále stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111 
E-mail: posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/

9. Kontaktní údaje

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost VELUX Česká republika, s.r.o.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 15.11.2021.